ჩვენს შესახებ

Tempus-ის ეროვნული ოფისის ამოცანაა გაზარდოს პროგრამის ეფექტურობა და გააძლიეროს მისი გავლენა საქართველოში ევროკომისიისა და შესაბამისი ეროვნული სამსახურების მხარდაჭერის გზით.

სრულად . . .
ქართული უნივერსიტეტები

ქართული უნივერსიტეტები PDF ბეჭდვა ელფოსტა

საქართველოში ამჟამად სახელმწიფოს მიერ აღიარებული (ინსტიტუციურად აკრედიტირებული და/ან ახლად ლიცენზირებული) 57 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ფუნქციონირებს. მათგან 18 სახელმწიფო და 39 კერძო სასწავლებელი (იხილეთ სია ქვემოთ).

საქართველოში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ტიპები:

  1. უნივერსიტეტი – საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები;
  2. სასწავლო უნივერსიტეტი – საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები;
  3. კოლეჯი – საბაკალავრო და უმაღლესი პროფესიული პროგრამები.

 

სახელმწიფო

კერძო

უნივერსიტეტი

11

15

სასწავლო უნივერსიტეტი

6

21

კოლეჯი

1

3

სულ

18

39

აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლების 64% მდებარეობს დედაქალაქში.

აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სამივე საფეხურზე, უმაღლეს პროფესიულ და ერთსაფეხურიან სამედიცინო პროგრამებზე სწავლობს 99 003 სტუდენტი (2012 წლის თებერვლის მონაცემები).

სტუდენტების რაოდენობა სწავლების საფეხურების მიხედვით

 

BA

უმაღლესი პროფესიული

ერთსაფეხურიანი სამედიცინო

MA

PHD

სულ

ჯამი

75 820

4 525

7 398

8 452

2 808

99 003

% მთლიანი რაოდენობიდან

76.6

4.57

7.47

8.54

2.84

100

 

სახელმწიფოს მიერ აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სია

სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები:

უნივერსიტეტი

სასწავლო უნივერსიტეტი

კოლეჯი

 

კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები:


უნივერსიტეტი

სასწავლო უნივერსიტეტი

კოლეჯი